kırsal kalkınma destekleri

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43) 26.10.2014 tarihi itibari yayınlanmıştır. Bu program kapsamında Doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulması amacı proje başvuruları başlamış durumdadır.
Bu tebliğ doğrultusunda aşağıda belirtilen konularda ve oranlarda hibe destekler verilecektir.

Yeni Yatırım Tesisi: Tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile alternatif enerji kullanan sera ve tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projelerine yönelik olarak henüz yapı ruhsatı alınmamış yatırım yerinde temelden yapılacak inşaat ve makine ekipman alımını kapsayan tesisi,

Kapasite Artırımı Ve Teknoloji Yenilenmesine Yönelik Yatırım: Faal olsun veya olmasın, çalışma ve üretim izinleri başvuru sahibi adına olmak üzere yasal izinleri alınmış ve tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik olarak yapılmış tesisler ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım tesislerinde makine-ekipman alımını ve gerekli olması halinde hibeye esas proje tutarının en fazla %80’ine kadar inşaat giderini kapsayan yatırımı,

Kısmen Yapılmış Yatırımların Tamamlanmasına Yönelik Yatırım: Tarımsal ürünlerden belli bir ürünün işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ile tarımsal üretime yönelik modern sabit yatırım projelerine yönelik olarak inşaatı yarım kalmış tesislerin inşaatının tamamlanması ve gerekli makine ekipmanının alımını ya da inşaatı tamamlanmış tesislerin makine ekipman alımlarını içeren projeyi tanımlamaktadır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu

Kuruluş amacı; AB ve uluslar arası kuruluşlardan sağlanan kaynakların ülkemizde kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamaktır. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacıyla, 4 Mayıs 2007 tarihinde Yüce Meclisimiz tarafından kabul edilen 5648 sayılı “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun” 18/05/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan kanunla kurulan kurum 25 Şubat 2008 tarihinde Avrupa Komisyon tarafından kabul edilen, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Fonları ile desteklenecek Tarım ve Kırsal Kalkınma Programını (IPARD) uygulayacaktır. Söz konusu Programla; tarım sektöründe ve kırsal alanda faaliyet gösteren üreticilerimizin, özel sektörün ve potansiyel yatırımcıların Tarım ve Kırsal Kalkınma alanında desteklenmesi amacı ile 2007–2017 döneminde uygulamaya konulacak ve AB hibe fonları kırsal kesimde yaşayan halkımıza, çiftçilere, üretici birliklerine ve tarım sektöründe faaliyet gösteren firmalara projeler karşılığında ve sözleşmelerine uygun olarak kullandırılacaktır.

Destek Programları

Destek programlarına ilişkin detaylara aşağıda bulunan ilgili destek butonlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz. Kırsal Kalkınma destekleri hakkında detaylı bilgi almak için sayfanın en üst kısmında bulunan TEKLİF İSTE butonuna tıklayarak bilgi ihtiyacınız bizlerle paylaşabilirsiniz. Talebinize ilişkin uzmanlarımız tarafından gerekli değerlendirme yapılarak tarafınıza dönüş sağlanacaktır.

kırsal kalkınma destekleri

TKDK (Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu) ulusal kalkınma planları ve stratejilerinde öngörülen ilke ve hedefler çerçevesinde, AB ve uluslararası kaynakları da kapsayan, kırsal kalkınma programlarının uygulanması faaliyetlerini gerçekleştirir.

hizmetlerimizi incelemektesiniz. talep oluşturmak için...